Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ύμνοι Αγίων ενδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης


Η παρούσα ανάρτηση αφιερώνεται στη σεπτή μνήμη 
του μακαριστού Γέροντά μας 
και ακάματου εργάτη της κερκυραϊκής ψαλτικής, 
πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου (παπα-Κώστα) Σουρβίνου, 
για την συμπλήρωση έξι ετών από την κοίμησή Του (+24 Μαΐου 2011)

1) Στιχηρό του Εσπερινού  ( ήχ. Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν)
2) Δοξαστικὸν  (ήχ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Β΄ -  Ὅτε, ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν)
4) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ -  Θείας πίστεως) 
5) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Ταχὺ προκατάλαβε)
 6) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ -  Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
 7) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)  
8) Δοξαστικὸν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
9) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ύμνοι Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας


1) Στιχηρό του Εσπερινού  (ήχ. Α΄ -  Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ -  Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
3) Κοντάκιον  (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ) 
4) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ Προκατάλαβε) 
5) Μεγαλυνάρια

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ύμνοι Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου


1) Στιχηρό του Εσπερινού  (ήχ. Α΄ -  Τῶν οὐρανίων ταγμάτων)
2) Δοξαστικό του Εσπερινού & των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Α΄ - Πανεύφημοι Μάρτυρες)
 
4) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ -  Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
5) Απολυτίκιον (ήχ. Γ΄)

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Ύμνοι Αγίων Τριών Ιεραρχών


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι)
2) Δοξαστικὸν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ - Χαίροις ἀσκητικῶν)
4) Δοξαστικὸν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄)
5) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
6) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Κατεπλάγη Ἰωσὴφ)
7) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
8) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Β΄ - Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι) 
9) Δοξαστικὸν των Αίνων (ήχ. Β΄ -  Σήμερον ὁ Χριστὸς)
10) Απολυτίκιον (ήχ. Α΄)

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Ύμνοι Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄ - Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς)
3) Δοξαστικὸν του Εσπερινού (ήχ. Γ΄)

4) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ - Χαίροις ἀσκητικῶν)
5) Δοξαστικὸν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄)
6) Κάθισμα (ήχ. πλ. Α΄ - Τὸν συνάναρχον Λόγον)
7) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
8) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)
9) Δοξαστικὸν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄)
10) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄)