Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Ύμνοι Β΄ Κυριακής των Νηστειών, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Β΄ -  Ποίοις εὐφημιῶν ᾄσμασιν)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄)
4) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄  - Ταχὺ προκατάλαβε)
5) Κοντάκιον (ήχ. πλ. Δ΄ - Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ)
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. A΄ -  Τῶν οὐρανίων ταγμάτων)
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)
8) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Ύμνοι Α΄ Κυριακής των Νηστειών, της Ορθοδοξίας1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ -  Ὅλην ἀποθέμενοι)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Β΄)
3) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ)
4) Στιχηρό των Αίνων (ήχ Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν)
5) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)
6) Απολυτίκιον (ήχ. Β΄)

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Ύμνοι Κυριακής της Τυρινής


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ - Ὅλην ἀποθέμενοι) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
3) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Κατεπλάγη Ἰωσὴφ) 
4) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ) 
5) Στιχηρό των Αίνων  (ήχ. πλ. Α΄) 
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Ύμνοι Κυριακής της Απόκρεω1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ - Ὅλην ἀποθέμενοι) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄) 
3) Κάθισμα (ήχ. Α΄ -  Τὸν Τάφον σου, Σωτὴρ) 
4) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄) 
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Α΄)