Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ύμνοι Αγίου Ιωάννου του Ρώσου


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν)
2) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ -  Ὅλην ἀποθέμενοι) 
3) Δοξαστικό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
4) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Β΄ -  Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν) 
5) Δοξαστικό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄)
6) Κάθισμα (ήχ. Α΄ -  Τὸν τάφον Σου Σωτήρ)
7) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ - Τὴν ὡραιότητα) 
8) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ)
9) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -   Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος)
10) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε)

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ύμνοι Αγίων ενδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης


Η παρούσα ανάρτηση αφιερώνεται στη σεπτή μνήμη 
του μακαριστού Γέροντά μας 
και ακάματου εργάτη της κερκυραϊκής ψαλτικής, 
πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου (παπα-Κώστα) Σουρβίνου, 
για την συμπλήρωση έξι ετών από την κοίμησή Του (+24 Μαΐου 2011)

1) Στιχηρό του Εσπερινού  ( ήχ. Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν)
2) Δοξαστικὸν  (ήχ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Β΄ -  Ὅτε, ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν)
4) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ -  Θείας πίστεως) 
5) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Ταχὺ προκατάλαβε)
 6) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ -  Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
 7) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)  
8) Δοξαστικὸν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
9) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ύμνοι Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας


1) Στιχηρό του Εσπερινού  (ήχ. Α΄ -  Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ -  Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
3) Κοντάκιον  (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ) 
4) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ Προκατάλαβε) 
5) Μεγαλυνάρια