Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Ύμνοι Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, των φωτιστών Κερκύρας1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄ - Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ - Τον τάφον σου Σωτὴρ)
3) Απολυτίκιον (ήχ. Δ΄ - Ταχύ προκατάλαβε)

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής των ΜυροφόρωνΚαταγραφή από το χωριό Ραχτάδες της Βόρειας Κέρκυρας, την οποία πραγματοποίησε προ ετών ο Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Σκορδίλης, ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Κερκύρας.
Ψάλλει ο αείμνηστος ιεροψάλτης Κώστας Αρμένης.

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Δοξαστικά Εσπερινού Αγίου Γεωργίου1)  Δοξαστικό των Στιχηρών (ήχ. πλ. Β΄)
2)  Δοξαστικό των Αποστίχων (ήχ. Δ΄)
Ψάλλουν οι Ιεροψάλτες Στέφανος Κονισπολιάτης & Σπύρος Μέξας στον Ι.Ν. Υ.Θ. Οδηγήτριας Πέλεκα.
Το ηχητικό υλικό προέρχεται από το αρχείο του αγαπητού φίλου Δημήτρη Αρβανίτη.

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Δοξαστικόν Αποστίχων Εσπερινού Αποκαθήλωσης


 

(«Σε τον αναβαλλόμενον το φως…» - ήχ. πλ. Α΄)
Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, 
καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· 
Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, 
καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· 
ἀλλ' ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι' ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον· 
πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω, τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; 
ἢ ποῖα ᾄσματα μέλψω, τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰκτίρμον; 
Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφήν σου,
 σὺν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Το Τροπάριον της ΚασσιανήςΔοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης – ήχ. πλ. Δ΄
Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα Γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη Θεότητα, 
μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. 
Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι, ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως τῆς ἁμαρτίας. 
Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ· 
κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλίνας τοὺς οὐρανούς, τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει· 
καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν, τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις, 
ὧν ἐν τῷ Παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη. 
Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους, τίς ἐξιχνιάσει ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; 
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Ύμνοι από τη Λιτανεία των Βαγιώνε


    Κυριακή των Βαΐων (Βαγιώνε) μεθαύριο και στρατεύει η Χάρη Του! Ακούστε παρακάτω τους ύμνους που ψάλλονται στα Βγάσματα και στη Λιτανεία Του, όπως μας τους παρέδωσε ο μακαριστός παπα-Κώστας Σουρβίνος.

      
Χρόνια πολλά, καλό Μεγαλοβδόμαδο και 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!