Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Ύμνοι Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς )
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Α΄ - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων)
4) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄)
5) Κάθισμα (ήχ. Α΄ -  Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
6) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ)
7) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ -  Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
8) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)
9) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Δ΄)

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Ύμνοι Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου του εκ Ζακύνθου


1) Ἀπολυτίκιον (Ήχος Α΄- Του λίθου σφραγισθέντος)
2) Κοντάκιον (Ήχος Γ΄ - Η Παρθένος σήμερον)
3) Κάθισμα (Ήχος Α΄ - Τὸν τάφον Σου Σωτήρ)
4) Κάθισμα (Ήχος πλ. Δ΄- Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
5) Μεγαλυνάριον

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Ύμνοι Αγίας Μάρτυρος Κυριακής


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Β΄ - Ὅτε, ἐκ ξύλου σε νεκρόν)  
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)  
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. Β΄) 
4) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
5) Κοντάκιον  (ήχ. Β΄ - Τὰ ἄνω ζητῶν) 
6) Απολυτίκιον  (ήχ. πλ. Α΄ - Τὸν συνάναρχον Λόγον)