Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Ύμνοι καταθέσεως της τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου

 
1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν) 
4) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄) 

Ψάλλουν οι αείμνηστοι Ιεροψάλτες Θεόδωρος Μωραΐτης,  
Σπυρίδων Ραψομανίκης και Γεώργιος Σάββας,
στον Ιερό Ναό Ακαθίστου Ύμνου στην Αιξωνή Γλυφάδος, 
στις 30-08-1956.

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Ύμνοι Aποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου


1) Στιχηρό & Δοξαστικό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
2) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄) 
3) Κάθισμα (ήχ. πλ. Α΄ - Τὸν συνάναρχον Λόγον) 
4) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον) 
5) Κάθισμα (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ - Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος) 
7) Απολυτίκιον  (ήχ. Β΄)

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Ύμνοι Αγίου Εθνομάρτυρος και Εθναποστόλου Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού


  
1) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Ταχύ προκατάλαβε) 
2) Κοντάκιον (ήχ. Γ΄ -  Έπεφάνης σήμερον) 
3) Απολυτίκιον (ήχ. Γ΄ - Θείας πίστεως) 
4) Μεγαλυνάριον 
5) Έτερον Μεγαλυνάριον

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Με Κερκυραϊκή ψαλτική, όπως κάθε χρόνο, η Λιτανεία του Επιταφίου της Παναγίας μας στους Κυνοπιάστες


Απόσπασμα ζωντανής βιντεοσκόπησης από την Παράκληση της Παναγίας στον Ι.Ν. Υ.Θ. Ελεούσης Κυνοπιαστών Κέρκυρας, πριν την Λιτανεία στις 15/08/2015. 


Και του χρόνου με υγεία!!!

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Οκτώηχον Δοξαστικόν Εσπερινού Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ἦχος Α΄:  Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι.
Ἦχος πλ. Α΄:  Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο.
Ἦχος Β΄:  Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι.
Ἦχος πλ. Β΄Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν.
Ἦχος Γ΄:  Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα.
Ἦχος Βαρὺς:  Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, 
καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον.
Ἦχος Δ΄:  Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν.
Ἦχος πλ. Δ΄:  Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· 
τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα.
Ἦχος Α΄:  Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Αινέσωμεν πάντες χαρμονικώς τον θερμόν Προστάτην και υπέρμαχον κραταιόν...


(αναδημοσίευση)
Χρόνια πολλά σε όλους, ο Άγιος να μας σκέπει και να μας προστατεύει από κάθε σύγχρονη 
"επιδρομή βαρβάρων"  ...

                                και του χρόνου με υγεία !!

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Ύμνοι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Παντοκρατόρου)1) Στιχηρό του  Εσπερινού (ήχ. Δ΄)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Α΄)
4) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Κατεπλάγη Ἰωσὴφ)
5) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ)
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄ - Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς)
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄)
8) Κοντάκιον (ήχ. Βαρύς)